broń sportowa, broń, bron, pozwolenie na broń, pozwolenie na bron, strzelectwo sportowe
bronsportowa.org


 
Start
O nas
Tradycje
Media
DECYZJE ODMOWNE
Wypadki
Poprzyj nas!
Czarna lista
Pojedynek
Kontakt
Linki
Dla dziennikarzy


11.09.2011 r.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z dnia 23 lutego 2011 r., nr 38 poz.195) w 2011 r., weszła w życie. Czy jednak jej treść jest jednolicie interpretowana przez WPA KWP? Wydaje się, że nie do końca.

W tej chwili pragniemy jedynie pochwalić WPA KSP w Warszawie. To ta jednostka jako jedna z pierwszych zaczęła w naszej ocenie stosować nowe prawo w racjonalny sposób. Niestety dochodzą do nas sygnały, że pewne nieprawidłowości mają miejsce w innych komendach jak np. KWP Białystok.

Wydaje się, że największym problemem pozostaje wciąż utrudnianie dostępu do wielodyscyplinowego uprawiania sportów strzelckich, gdyż osoby, które pragną rozszerzyć swoje decyzje w trybie art. 155 kpa o kolejne egzemplarze broni sportowej mają trudniej niż np. myśliwi rozszerzający pozwolenia - wydaje się w sposób łatwiejszy. To również myśliwi zdają się być największymi beneficjentami nowelizacji, bowiem zyskali oni możliwość posiadania każdego rodzaju broni krótkiej o ile nie jest to broń samoczynna. Baza strzelnic sportowych powinna posłużyć do podniesienia kwalifikacji myśliwych, którzy nie mieli dotychczas styczności z bronią krótką.Tak było:


Bank decyzji odmownych, czyli
absurdy, łamanie prawa, sprzeczności:

Praktycznie każda decyzja o wydanie pozwolenia na broń sportową (strzelanie do papierowej tarczy) kończy się w Polsce odmową. Jednocześnie praktycznie każda decyzja o wydanie pozwolenia na broń do celów łowieckich (strzelanie do zwierząt) kończy się zgodą.

O słuszności postulatów sportowców dowodzi np. fakt, że w przypadku osób będących jednocześnie sportowcami i myśliwymi dochodzi do paradoksu, że ten sam organ wydając decyzję raz widzi, a innym razem nie widzi zagrożenia w posiadaniu broni przez tą samą osobę.

Analiza BAS - pozwolenia na broń, tabelaWykres: Analiza Biura Analiz Sejmowych, 19.03.2009 r.

Nadto niekorzystne dla Policji wyroki sądów administracyjnych, dotyczące błędnej polityki w zakresie nie wydawania pozwoleń na broń sportową potwierdzają istnienie poważnych nieprawidłowości w Wydziałach Postępowań Administracyjnych właściwych Komend, Wojewódzkich oraz Stołecznej. Organy ustawowo powołane do stania na straży obowiązującego prawa dokonują błędnej interpretacji obowiązujących przepisów. Skutkiem tego są: paraliż treningów, pauperyzacja wyników zawodniczych w skali kraju i za granicą, niszczenie firm branży strzeleckiej. Coraz mniej osób uprawia strzelectwo sportowe.

Przykładowe wyroki sądów administracyjnych: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Wniosek do instytucji ze wskazaniem na nieprawidłowości [Treść]
Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na Wniosek [Treść]
Odpowiedź Najwyższej Izby Kontroli na Wniosek [Treść]
Odpowiedź Komendy Głównej Policji na pismo od RPO [Treść]
Ustosunkowanie się do pisma KGP do RPO [Treść]

Poniżej zamieszczamy informacje o błędnych decyzjach, wraz z podaniem zawartych absurdów i sprzeczności. Wyszczególniamy też jakie przepisy prawa naruszono.

Piszcie do nas na adres bronsportowa@wp.pl i opisujcie patologię, która Was dotyka. Tylko wspólnie możemy zmienić obecny stan rzeczy!

1) Kwiecień 2008 r., WPA KSP Warszawa, w sprawie wydano decyzję odmowną, argumentując tym, że:

a) wnioskodawca ma słabe wyniki
b) wnioskodawca zbyt rzadko startuje w zawodach
c) reglamentacja dostępu do broni palnej wynika z potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Tymczasem wnioskodawca:

a) osiąga przykładowo wyróżniające go na tle innych zawodników wyniki, 97 pkt PSP (Zawody, I miejsce na 137 zawodników, styczeń 2007 r.), 95 pkt PSP (Zawody, II miejsce na 79 zawodników, wrzesień 2007 r.), 95 pkt PCZ (Turniej, I miejsce na 14 zawodników, maj 2006 r.).
Niemniej z art. 10 ust. 1 Ustawy o broni i amunicji nie wynika, że okolicznością uzasadniającą przyznanie pozwolenia na broń sportową jest uprawianie sportu strzeleckiego przy jednoczesnym uzyskaniu wybitnych, ponadprzeciętnych wyników sportowych. Uzyskiwanie takich szczególnych wyników w sportach strzeleckich jest dodatkowym, pozaustawowym kryterium przyznawania tego prawa (patrz: stanowisko NSA, z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. akt II OSK 1082/06).

Prawo do posiadania broni nie jest bowiem nagrodą za wybitne osiągnięcia sportowe. Natomiast przyznanie prawa do broni indywidualnej może właśnie służyć podniesieniu kwalifikacji sportowych.

b) startował w 2006 i 2007 roku, czyli w ciągu ostatnich dwóch lat licząc do dnia złożenia wniosku, ponad 21 razy, uprawia intensywnie strzelectwo od 1999 r., posiada licencję sportową, patent strzelecki oraz srebrną odznakę strzelecką. Spełnia zatem z nawiązką wymogi Uchwały Zarządu PZSS nr 62 z dnia 19 listopada 2005 r., w sprawie wymogów minimalnych, definiujących czynne uprawianie strzelectwa sportowego, tj. sześciu osobostartów w ciągu roku, zgodnej z Ustawą o kulturze fizycznej w jej art. 53 b ust. 3.

c) nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skoro we wrześniu 2008 r., wnioskodawca otrzymuje pozwolenie na broń myśliwską.
Ustawy o kulturze fizycznej w jej art. 53 b ust. 3 , a także

Przyjęcie stanowiska z zaskarżonej decyzji prowadziłoby do dowolnego ustalania przez organy Policji kryterium "ponadprzeciętnych wyników sportowych" bowiem nie zostało skonkretyzowane jakie wyniki i w jakiej rangi zawodach uzyskiwane, uzasadniają przyznanie pozwolenia na broń. Słuszne jest też stwierdzenie, że skoro przyznanie takiego pozwolenie uzasadnia sam fakt uprawiania łowiectwa (art. 10 ust. 3 pkt 2 
Ustawy o broni i amunicji), a nie wybitne osiągnięcia na tym polu, to stwarzanie dodatkowych, pozaustawowych kryteriów przy uprawianiu strzelectwa sportowego jest szczególnie rażące i naruszające zasadę równości obywateli (patrz: II OSK 1082/06, Wyrok NSA).
Trzeba przy tym zauważyć niekonsekwencję organów Policji, które odmawiając wnioskodawcy w kwietniu 2008 r., pozwolenia na broń sportową, decyzją z września 2008 r. przyznały mu pozwolenie na broń myśliwską.

W świetle powyższego, twierdzenie organu, że „w sposób wyczerpujący zebrał materiał dowodowy oraz dokonał wnikliwej oceny wszystkich zgromadzonych dowodów, w granicach swobodnej oceny zgodnej z art. 80 kpa”, stanowi poważne uchybienie.
Nadto organ, działając sprzecznie z art. 7 kpa, nie tylko nie załatwił sprawy mając na względzie słuszny interes wnioskodawcy, lecz w rażący sposób dopuścił się obrazy podstawowej zasady prawa i postępowania administracyjnego, wyrażonej w art. 8 kpa, stanowiącej, że: „organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli”.

Organy obu instancji (podobnie jak w sprawie sygn. VI SA/Wa 1093/08, Wyrok WSA w Warszawie) dopuściły się:

- istotnej obrazy przepisów prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, polegającej na błędnej ich wykładni z zastosowaniem dodatkowego, pozaustawowego i dowolnie rozumianego przez te organy kryterium „ponadprzeciętnych wyników sportowych”.

- błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę decyzji, który miał wpływ na treść decyzji, a polegający na przyjęciu, iż skarżący nie wykazał istnienia okoliczności uzasadniających wydanie mu pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej, tymczasem zgromadzony materiał dowodowy nie dawał podstaw do poczynienia takich ustaleń;

- obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść decyzji, tj. art. 7 k.p.a. i art. 77 k.p.a. - poprzez nierozpatrzenie całego materiału dowodowego oraz art. 80 k.p.a. - poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny zgromadzonych w sprawie w sprawie dowodów i dokonaniu tej oceny w sposób dowolny;

- naruszenie prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji - poprzez oparcie rozstrzygnięcia na warunkach i kryteriach pozaustawowych, zdefiniowanych jako uzyskiwanie wybitnych, ponadprzeciętnych wyników sportowych lub wykonywanie uprawnień instruktora strzelectwa sportowego.

UWAGA:

W dniu 3 grudnia 2008 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny, przychylił się do argumentów strony skarżącej, czyli mówiąc wprost, sprawę wygrał wnioskujący o wydanie pozwolenia na broń sportową! [Więcej]


[Powrót do strony głównej]